Svet-Stranek.cz
Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz
Stránky KSČM ve Frýdlantě nad Ostravicí

Ze zasedání ZM:Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz

Ze zasedání ZM

Informace ze 14. zasedání ZM dne 22.2.2017


Z informací z jednání zastupitelstva vybíráme:

Byla schválena smlouva s Beskydským informačním centrem,částka na rok 2017 184 tis. Kč.

I letos nebylo schváleno vyvěšení tibetské vlajky na MěÚ.

Schváleny byly grantové dotace v oblasti sportu, kultury a zájmových spolků v celkové výši 1,752 mil. Kč. Bylo kritizováno početné zasahování RM do návrhů předložených odborem ŠaK a příslušnými komisemi (40% případů). Zejména p. Drabina kritizoval takové úpravy jako nedůvěryhodné.

Rovněž v oblasti sociální byly granty schváleny a to ve výši 570 tis. Kč. I zde byl návrh komise a odboru v 69% případů upraven radou (!)

Byl schválen na jeden den tzv. protidrogový vlak, který zastaví ve FnO a bude sloužit pro školy ZŠ - 2. st. a gymnázia. Cena 94 tis. Kč.

Schváleno bylo několik majetkoprávních záležitostí drobného charakteru (prodej pozemků) a také soubor majetkového vyrovnání s mnoha vlastníky pozemků nutného pro výstavbu chodníku v Nové Vsi směrem ke škole.

Schválena byla zásadní změna rozpočtu města; vedle drobnějších úprav se jedná také o předfinancování na mimo jiné - hřiště u ZŠ TGM (18,7 mil.), zateplení DPS čp. 899 (12,3 mil.), nákup kompostérů (cca 2,5 mil.), stavební opravy objektu hasičů ve městě a na Nové Vsi (4,3 mil.) atd.Informace z 13. zasedání ZM dne 14.12.2016

ZM vzalo na vědomí zprávy o činnosti výborů a komisí za letošní rok, schválilo plán práce na rok 2017.

Přes odpor opozičních zastupitelů a argumentace především J. Drabiny byla hlasy členů Pro Frýdlant přijata nová zakladatelská listina společnosti Termo FnO s.r.o, která znamená zejména místo jednoho jednatele (dosud) tři jednatele, oba noví z členů RM.

ZM schválilo drobné prodeje pozemků soukromým osobám, důvody byly opodstatněné.

Schváleny byly dvě vyhlášky, o místním poplatku za komunální odpad pro rok 2017 (sazba a úlevy stejné jako v letošním roce) a o místním poplatků ze psů (výše poplatků beze změn).

ZM dále schválila výběr Komerční banky jako poskytovatele revolvingového úvěru, žádost o dotaci do výzvy 29 IROP na rekonstrukci části Domova pro seniory k rozšíření služeb, naopak neschválila mimořádnou dotaci na "vzkříšení chaty Prašivá".

Na žádost obce Čeladná byl schválen prodej tepelného hospodářství Čeladná - centrum sp. Termo za cenu cca 3 mil Kč.

Byl schválen rozpočet města na rok 2017, přičemž rozdíl mezi výdaji a příjmy je dorovnán financováním ve výši cca 40 mil. Kč k předfinancování investičních akcí.

Na návrh J. Drabiny byl kontrolnímu výboru uložen úkol prověřit stav přípravy REKO kotelny Ferrum sp. Termo.