Svet-Stranek.cz
Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz
Stránky KSČM ve Frýdlantě nad Ostravicí

Ze zasedání ZM:Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz

Ze zasedání ZM

Informace z 20. zasedání zastupitelstva města ze dne 21.2.2018


Byly přijaty nové zásady pro poskytování cestovních náhrad v souladu s příslušným zákonem.

ZM schválilo udělení pamětní medaile města paní Mgr. Věře Šimonkové a paní Janě Foldynové.

Město Frýdlant n.O. se stejně jako v minulých létech NEPŘÍPOJÍ k akci "Vlajka pro Tibet".

ZM schválilo dotace z rozpočtu města žadatelům v rámci grantového systému v celkové výši 2 209 000 Kč (v oblasti kultury 206 tis., sportu 1 605 tis., zájmových organizací 398 tis.). Prošel návrh komunistky s. Kozákové na zvýšení dotace Sportovnímu klubu p. Hrachové pro mládežnický stolní tenis ve výši + 20 tis. Kč.

Rovněž v oblasti sociálních služeb byly schváleny dotace v celkové výšin 700 000 Kč.

ZM po diskuzi schválilo schválen návrh 1. změny rozpočtu města, který představuje navýšení ve výdajové části obrovskou sumu necelých 150 mil. Kč. V této částce jsou ale zahrnuty rozsáhlé pozastávky z roku 2017 a financování z revolvingového úvěru pro překlenutí projektů pokrytých dotacemi.


INFORMACE Z 19. ZASEDÁNÍ ZM KONANÉHO DNE 13.12.2017


Mimo jiné byly na programu tyto body:

Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2018. Zastupitelé za KSČM byli pro, byť ne všechno se jim v rozpočtu líbí; nicméně vyjádřili tak podporu projektům, které se realizují anebo připravují k realizaci.

ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti výborů ZM a komisí RM. Příkladnou zprávou byla ta o činnosti finančního výboru vedeného ing. Kozákovou z KSČM.

ZM schválilo v souladu s novelou zákona vyšší odměny neuvolněným členům ZM a RM. Je pravdou, že dosavadních 620,- Kč pro zastupitele bylo velmi málo.

Byla schválena novela obecně závazné vyhlášky o poplatcích za komunální odpad v roce 2018. Sazby pro občany s trvalým bydlištěm ve Frýdlantu zůstávají stejné jako v letošním roce, tj. 700,- Kč resp. 350,- Kč (do 6 a nad 70 let)

ZM schválilo téměř všemi hlasy (1 se zdržel) nový územní plán města. Byl tak završen dlouhý proces, na kterém se jako určený zastupitel aktivně podílel od roku 2014 s. Drabina (KSČM). Ten také rozdal zastupitelům popis své práce s doporučením schválit vydání ÚP.